حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۱۳۸

به این بی آشنایی برکیاشم

به این بی خانمانی برکیاشم

همه گر مو برونند واته آیم

ته از در گر برونی برکیاشم