حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۱۳۹

بیا یک شو منور کن اطاقم

مهل در محنت و درد فراقم

به طاق جفت ابروی تو سوگند

که همجفت غمم تا از تو طاقم