حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۱۴۲

مو کز سوته دلانم چون ننالم

مو کز بی حاصلانم چون ننالم

بگل بلبل نشیند زار نالد

مو که دور از گلانم چون ننالم