حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۱۴۶

بیته گلشن چو زندان بچشمم

گلستان آذرستان بچشمم

بیته آرام و عمر و زندگانی

همه خواب پریشان بچشمم