حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۱۴۸

قلم بتراشم از هر استخوانم

مرکب گیرم از خون رگانم

بگیرم کاغذی از پردهٔ دل

نویسم بهر یار مهربانم