حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۱۵۵

مو آن رندم که پا از سر ندونم

سراپایی بجز دلبر ندونم

دلارامی کز او دل گیرد آرام

بغیر از ساقی کوثر ندونم