حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۱۵۶

دلم دور است و احوالش ندونم

کسی خواهد که پیغامش رسونم

خداوندا ز مرگم مهلتی ده

که دیداری بدیدارش رسونم