حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۱۶۲

به صحرا بنگرم صحرا ته وینم

به دریا بنگرم دریا ته وینم

بهر جا بنگرم کوه و در و دشت

نشان روی زیبای ته وینم