حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۱۶۳

خوش آنساعت که دیدار ته وینم

کمند عنبرین تار ته وینم

نوینه خرمی هرگز دل مو

مگر آن دم که رخسار ته وینم