حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۱۶۵

اگر جسمم بسوزی سوته خواهم

اگر چشمم بدوزی دوته خواهم

اگر باغم بری تا گل بچینم

گلی همرنگ و همبوی ته خواهم