حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۱۷۴

ته سر ورزان مو سودای ته ورزان

گریبان بلرزان وا ته لرزان

کفن در کردنم صحرای محشر

هران وینان احوال ته پرسان