حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۱۷۵

برندم همچو یوسف گر بزندان

ویا نالم زغم چون مستمندان

اگر صد باغبان خصمی نماید

مدام آیم بگلزار تو خندان