حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۱۸۴

پشیمانم پشیمانم پشیمان

کاروانی بوینم تا بشیمان

کهن دنیا بهیچ کسی نمانده

به هرزه کوله باری میکشیمان