حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۱۸۵

مو آن اسپید بازم سینه سوهان

چراگاه مو بی سر بشن کوهان

همه تیغی به سوهان میکرن تیز

مو آن تیغم که یزدان کرده سوهان