حمایت از گنج‌نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۱۸۶

دلم تنگ ندانم صبر کردن

زدلتنگی بوم راضی بمردن

ز شرم روی ته مو در حجابم

ندانم عرض حالم واته کردن