حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۱۹۰

دلا خونی دلا خونی دلا خون

همه خونی همه خونی همه خون

ز بهر لیلی سیمین عذاری

چو مجنونی چو مجنونی چو مجنون