حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۱۹۱

بعالم کس مبادا چون من آئین

مو آئین کس مبو در دین و آئین

هر آنکو حال موش باور نمیبو

مو آئین بی مو آئین بی مو آئین