حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۱۹۲

بیا جانا دل پردرد مو بین

سرشک سرخ و روی زرد مو بین

غم مهجوری و درد صبوری

همه برجان غم پرورد مو بین