حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۱۹۴

وای از روزی که قاضیمان خدا بو

سر پل صراطم ماجرا بو

بنوبت بگذرند پیر و جوانان

وای از آندم که نوبت زان ما بو