حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۱۹۵

دلی دیرم که بهبودش نمی‌بو

سخنها میکرم سودش نمی‌بو

ببادش میدهم نش میبرد باد

در آتش می‌نهم دودش نمی‌بو