حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۲۰۶

مکن کاری که پا بر سنگت آیو

جهان با این فراخی تنگت آیو

چو فردا نامه خوانان نامه خونند

تو وینی نامهٔ خود ننگت آیو