حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۲۰۷

بی ته اشکم ز مژگان تر آیو

بی ته نخل امیدم نی بر آیو

بی ته در کنج تنهائی شب و روز

نشینم تا که عمرم بر سر آیو