حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۲۱۲

بی ته هر شو سرم بر بالش آیو

چو نی از استخوانم نالش آیو

شب هجران بجای اشک چشمم

ز مژگان پاره‌های آتش آیو