حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۲۱۳

نسیمی کز بن آن کاکل آیو

مرا خوشتر ز بوی سنبل آیو

چو شو گیرم خیالش را در آغوش

سحر از بسترم بوی گل آیو