حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۲۱۴

سحرگان که بلبل بر گل آیو

بدامان اشک چشمم گل گل آیو

روم در پای گل افغان کنم سر

که هر سوته دلی در غلغل آیو