حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۲۲۱

مو را درد دلم خو کرده واته

ندونی درد دل ای بیوفا ته

بوره مو سوته دل واته سپارم

ته ذونی با دل و دل ذونه با ته