حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۲۲۳

بدنیا مو نوینم کام بی ته

بدس هرگز نگیرم جام بی ته

بلرزم روز و شو چون بید مجنون

ندارم یک نفس آرام بی ته