حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۲۲۵

دلی دیرم چو مرغ پا شکسته

چو کشتی بر لب دریا نشسته

تو گویی طاهرا چون تار بنواز

صدا چون میدهد تار گسسته