حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۲۲۷

دلت ای سنگدل بر ما نسوجه

عجب نبود اگر خارا نسوجه

بسوجم تا بسوجانم دلت را

در آذر چوب تر تنها نسوجه