حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۲۲۸

دلم از دست خوبان گیج و ویجه

مژه بر هم زنم خونابه ریجه

دل عاشق مثال چوب‌تر بی

سری سوجه سری خونابه ریجه