حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۲۲۹

نذونم لوت و عریانم که کرده

خودم جلاد و بیجونم که کرده

بده خنجر که تا سینه کنم چاک

ببینم عشق بر جونم چه کرده