حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۲۳۱

شدستم پیرو برنائی نمانده

بتن توش و توانائی نمانده

بمو واجی برو آلالهٔ چین

چرا چینم که بینائی نمانده