حمایت از گنج‌نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۲۵۷

به کس درد دل مو واتنی نه

که سنگ از آسمون انداتنی نه

بمو واجن که ترک یار خود که

کسیس یارم که ترکش واتنی نه