حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۲۶۸

عزیزان از غم و درد جدایی

به چشمانم نمانده روشنائی

بدرد غربت و هجرم گرفتار

نه یار و همدمی نه آشنائی