حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۲۷۲

غم عالم نصیب جان ما بی

بدور ما فراغت کیمیا بی

رسد آخر بدرمان درد هرکس

دل ما بی که دردش بیدوا بی