حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۲۷۳

وای آن روزی که قاضی مان خدا بی

به میزان و صراطم ماجرا بی

بنوبت میروند پیر و جوانان

وای آنساعت که نوبت زان ما بی