حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۲۷۷

جهان بی‌وفا زندان ما بی

گل غم قسمت دامان ما بی

غم یعقوب و محنت‌های ایوب

همه گویا نصیب جان ما بی