حمایت از گنج نما




 

دوبیتی شمارهٔ ۲۷۹

زمشک‌تر سیه‌تر سنبلت بی

هزاران دل اسیر کاکلت بی

زآه و ناله تاثیری ندیدم

زخارا سخت‌تر گویا دلت بی