حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۲۸۲

ز آهم هفت گردون پر شرر بی

زمژگانم روان خون جگر بی

ته که هرگز دلت از غم نسوجه

کجا از سوته دیلانت خبر بی