حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۲۸۵

چه خوش بی‌مهربانی هر دو سر بی

که یکسر مهربانی دردسر بی

اگر مجنون دل شوریده‌ای داشت

دل لیلی از آن شوریده تر بی