حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۲۸۶

مدامم دل پر از خون جگر بی

چو شمع آتش بجان و دیده تر بی

نشینم بر سر راهت شو و روز

که تا روزی ترا بر مو گذر بی