حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۲۹۳

هر آنکس با تو قربش بیشتر بی

دلش از درد هجران ریشتر بی

اگر یکبار چشمانت بوینم

بجانم صد هزاران نیشتر بی