حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۲۹۵

زخور این چهره‌ات افروته‌تر بی

تیر عشقت بجانم روته‌تر بی

مرا اختر بود خال سیاهت

ز مو یارا که اختر سوته‌تر بی