حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۳۰۰

زشورانگیزی چرخ و فلک بی

که دایم چشم بختم پر نمک بی

دمادم دود آهم تا سما بی

پیاپی سیل اشکم تا سمک بی