حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۳۰۱

دلم بلبل صفت حیران گل بی

درونم چون درخت پی بگل بی

خونابه بار دیرم ارغوان وار

درخت نهله بارش خون دل بی