حمایت از گنج‌نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۳۰۲

قدم دایم ز بار غصه خم بی

چو مو محنت کشی در دهر کم بی

مو هرگز از غم آزادی ندیرم

دل بی طالع مو کوه غم بی