حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۳۱۷

زدست عشق هر شو حالم این بی

سریرم خشت و بالینم زمین بی

خوشم این بی که موته دوست دیرم

هر آن ته دوست داره حالش این بی