حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۳۲۳

بدنیای دنی کی ماندنی بی

که دامان بر جهان افشاندنی بی

همی لا تقنطوا خوانی عزیزا

دلا یا ویلنا هم خواندنی بی