حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۳۲۴

یقینم حاصله که هرزه گردی

ازین گردش که داری برنگردی

بروی مو ببستی هر رهی را

بدین عادت که داری کی ته مردی