حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۳۲۵

مو را نه فکر سودایی نه سودی

نه در دل فکر بهبودی نه بودی

نخواهم جو کنار و چشمه سارون

که هر چشمم هزارون زنده رودی